To see this video you need to upgrade to the latest HTML5 compatible browser or download Adobe Flash Player.

Gerelateerd aan deze video


 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Chapelstreet media V.O.F. / The Hairguru

 

BELANGRIJK

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website (hierna genoemd de "Website"). Wij verzoeken u deze voorwaarden (hierna genoemd de "Voorwaarden") te lezen alvorens de Website te gebruiken. De Website wordt beheerd door Chapelstreet media v.o.f. (hierna genoemd "TheHairguru") gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 08219024.

 

Door de Website te gebruiken, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de Voorwaarden onder welke TheHairguru u toegang verschaft. TheHairguru kan de Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Derhalve raden wij u aan de voorwaarden te bekijken, telkens wanneer u onze Website bezoekt of gebruikt. Als u op enig moment niet akkoord bent met de Voorwaarden, is het gebruik van de website en of de informatie voor uw eigen verantwoordelijkheid. TheHairguru kan van tijd tot tijd wedstrijden uitschrijven en/of promotionele acties voeren via de Website. Daarvoor zullen, indien nodig, aparte voorwaarden worden bekendgemaakt die op wedstrijden en promotionele activiteiten van toepassing zijn.

 

BETROUWBAARHEID

Hoewel TheHairguru er naar streeft dat de informatie waartoe toegang wordt verkregen via de Website juist is, geeft TheHairguru geen garanties omtrent de nauwkeurigheid, toepasbaarheid, actualiteit of volledigheid van enige informatie of materiaal op de Website.

 

LINKS NAAR DE WEBSITE

Websites of pagina's waaraan de Website is gelinkt, zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet beoordeeld door TheHairguru. TheHairguru is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of pagina's die zijn gelinkt aan of die linken naar deze website. TheHairguru accepteert geen verantwoordelijkheid of wettelijke verplichtingen voor enige schade als gevolg van een verwijzing naar een locatie op enige gelinkte website.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

De Website, inclusief (maar niet beperkt tot) tekst, inhoud, software, video, muziek, geluid, grafische afbeeldingen, foto's, illustraties, artwork, namen, logo's, handelsmerken, service-merken en ander materiaal (hierna te noemen de "Inhoud") is beschermd door auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht en/of ander eigendomsrecht. De Inhoud omvat zowel inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door TheHairguru, als inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door derden en waarvoor TheHairguru een licentie heeft gekregen. Alle individuele artikelen, verslagen en andere elementen die onderdeel uitmaken van de Website, kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. U verklaart zich te zullen houden aan alle van toepassing zijnde regels en wetten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

 

U mag geen gebruik maken van de handelsnaam van TheHairguru of enige merknaam, zonder daarvoor vooraf specifieke schriftelijke toestemming te hebben gekregen van TheHairguru.

 

U verklaart TheHairguru meteen schriftelijk in te zullen lichten zodra u wetenschap krijgt van enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Website door enige partij, of van enige bewering dat de Website, of iets uit de Inhoud van de Website, inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht of ander contractueel recht van enig partij danwel dat er sprake is van andersoortig wederrechtelijk gebruik.

 

LICENTIE EN DOWNLOAD-RECHTEN

U verkrijgt geen rechten op of licenties voor de Website en/of de Inhoud anders dan het beperkte recht om de Website te gebruiken overeenkomstig deze Voorwaarden. Informatie downloaden is slechts toegestaan onder de stricte voorwaarden zoals die zijn gesteld in deze paragraaf. Tenzij op de wijze zoals uiteengezet in deze paragraaf, mag u niets van de Website of de Inhoud kopiëren, reproduceren, opnieuw compileren, decompileren, demonteren, nabouwen, reverse engineeren, distribueren, uitgeven, tonen, uitvoeren, wijzigen, uploaden om te bewerken, versturen of op enige andere manier een deel van de Website gebruiken.

Downloaden is door TheHairguru alleen toegestaan onder de voorwaarden dat:

 • er niet meer dan één uitgeprinte versie wordt gemaakt van het gedownloade en dat er niet meer kopieën van die uitgeprinte versie worden gemaakt;
 • u alleen persoonlijk, niet-commercieel gebruik maakt van een gedownloade en/of uitgeprinte versie; en
 • u alle auteursrechtvermeldingen op de gedownloade en/of uitgeprinte versies handhaaft en zich houdt aan de inhoud van deze voorwaarden.

 

Bovendien mag u niet de Inhoud of enig deel daarvan te koop aanbieden of verkopen of via enig ander medium verspreiden (waaronder distributie via televisie-signalen, radio-communicatie of computernetwerk). U mag geen enkel deel van de Website beschikbaar stellen als deel van een andere website, niet per hyperlink framing op het internet noch anderszins. De Website en de Inhoud mogen niet worden gebruikt om een database op te zetten noch voor de distributie van database-websites. Voorts mag de Website of de Inhoud niet (geheel of gedeeltelijk) worden opgeslagen in databases voor toegang door u of derden.

 

U mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

TOESTEMMING

Indien u informatie wenst over het verkrijgen van toestemming van TheHairguru om iets uit de Inhoud te gebruiken of wanneer u uw website aan de Website wilt linken, e-mail uw verzoek dan via ons contactformulier.

 

GEEN GARANTIE

De Website en de Inhoud worden als zodanig aan u aangeboden dat TheHairguru garanties van welke aard dan ook uitsluit met betrekking tot het gebruik (van de informatie). Voorts accepteert TheHairguru geen aansprakelijkheid voor functies binnen de Website en geeft TheHairguru geen garantie dat de Website ononderbroken of zonder fouten zal functioneren of dat defecten zullen worden gecorrigeerd.

 

TheHairguru garandeert niet dat de Website toepasbaar is op uw computerapparatuur of dat de Website, of diens server, fout- of virusvrij en/of zonder wormen en/of "Trojaanse paarden" is. TheHairguru is niet aansprakelijk voor enige schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van dergelijke destructieve elementen.

 

TheHairguru is niet aansprakelijk voor Inhoud die is verschaft door derden. TheHairguru is ook niet aansprakelijk voor de betrouwbaarheid of de voortdurende beschikbaarheid van de telefoonlijnen en telefoonapparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U erkent dat gebruik van de Website, inclusief de Inhoud, voor eigen risico is. Indien u niet tevreden bent met de Website, de Voorwaarden of iets uit de Inhoud wordt u aangeraden het gebruik van de website te beëindigen.

 

TheHairguru sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct of indirect, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het al of niet nakomen van overeenkomsten, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van TheHairguru, haar werknemers of derden waarvan TheHairguru zich bedient.

 

Mocht deze uitsluiting van aansprakelijkheid in een bepaald concreet geval niet van toepassing worden verklaard, dan is de aansprakelijkheid van TheHairguru beperkt tot het bedrag dat in dat concrete geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van TheHairguru wordt uitbetaald.

 

LOKALE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN

De Website is niet bedoeld voor personen die zich bevinden in een land waar, om welke reden dan ook, de publicatie of beschikbaarheid van deze Website is verboden. Diegenen voor wie dergelijke verbodsbepalingen gelden, dienen zich geen toegang te verschaffen tot de Website.

 

TheHairguru beweert niet dat ofwel de Website ofwel de Inhoud geschikt is voor gebruik of toegestaan is door lokale wetgeving. Het openen van de Website gebeurt op eigen initiatief en men is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de van toepassing zijnde lokale wetten of voorschriften; in geval van twijfel dient u juridisch advies in te winnen.

 

VRIJWARING

Verwijzingen in deze paragraaf van de Voorwaarden naar 'uw gebruik' van de Website worden geacht tevens te gelden voor het gebruik door derden, indien deze derden toegang tot de Website krijgen met behulp van uw computer.

 

U gaat akkoord met de vrijwaring van TheHairguru, haar werknemers of derden waarvan TheHairguru zich bedient, van en tegen alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op of het gevolg zijn van : uw gebruik van de Website;

 • enige schending door u van de Voorwaarden;
 • een claim dat gebruik van de Website door u:
  • (a) inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van derden, of recht van persoonlijkheid of publiciteit, of
  • (b) lasterlijk of smadelijk is of anderzijds resulteert in letsel of schade aan derden;
 • enige weglatingen, aanvullingen, tussenvoegingen of wijzigingen aan, of ongeautoriseerd gebruik van de Website door u; of
 • onjuiste voorstelling of schending van door u gegeven voorstelling of garantie, hierin bevat. U gaat akkoord met het betalen aan TheHairguru, haar werknemers of derden waarvan TheHairguru zich bedient, van alle kosten (inclusief redelijke juridische kosten) en (schade)vergoedingen die zijn opgelegd in verband met een aanspraak van een derde.

 

BETALING en MEMBERSHIP

Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door TheHairguru worden aangeboden, zijn in euro’s en exclusief BTW.

 

De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.

 

Indien u kiest voor een betaald abonnement op de website van TheHairguru, kiest u voor de professionele informatie die met name geschikt is voor diegene die werkzaam zijn als professional in de kappersbranche en/of als haarstylist werkzaam zijn.

 

Maand membership. Is geldig en te gebruiken door 1 persoon. Deze is 1 maand geldig en wordt maandelijks verlengd De betaling middels automatische incasso vindt plaats per maand, tenminste 3 dagen voor verval datum. Dit lidmaatschap is per maand opzegbaar.

 

Jaar membership. Is geldig en te gebruiken door 1 persoon. Deze is 12 maanden geldig , en wordt jaarlijks verlengd. De betaling middels automatische incasso vindt plaats desgewenst per maand of jaar tenminste 3 dagen voor verval datum. U kiest dit zelf bij registreren / betalen / abonnementen op de website. Dit lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar 2 weken voor vervaldatum.

 

Groeps membership. Is geldig en te gebruiken door 3 personen of meer. Het hoofdaccount is verantwoordelijk voor de betaling en registratie van de sub accounts. Deze is 12 maanden geldig , en wordt jaarlijks verlengd. De betaling middels automatische incasso vindt plaats desgewenst per maand of jaar tenminste 3 dagen voor verval datum. Dit lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar 2 weken voor vervaldatum.

 

Restitutie. Alle kosten zijn definitief en kunnen niet gerestitueerd worden.

 

U kunt TheHairguru niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als redelijkerwijs begrepen had kunnen worden dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

TheHairguru garandeert niet dat de dienst van TheHairguru ten allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

 

Delen van inlog gegevens / account. Het delen van inloggegevens is niet toegestaan. Het account is persoonlijk en niet deelbaar. Als www.thehairguru.com via detectie constateert dat inloggegevens worden gedeeld, zal het account worden geblokkeerd en beëindigd zonder restitutie van reeds (vooruit) betaalde contributie. Indien u meerdere personen gebruik wilt laten maken van uw account, neem dan een groepsaccount.

 

Annuleren van automatische verlenging. Het lid gaat akkoord en begrijpt dat hij/zij het automatische maandelijks/jaarlijks lidmaatschap op elk moment om welke reden dan ook kan annuleren en dat deze de volgende maand (en)/ja(a)re(en) van kracht zal zijn. Als het lid ervoor kiest terug te komen, zal het opnieuw moeten worden aangesloten.

 

BEËINDIGING

TheHairguru is gerechtigd het gebruik van de Website en de Inhoud op elk moment te beëindigen. Indien TheHairguru de toepasselijkheid van deze voorwaarden beëindigt, zal TheHairguru u e-mailen op het adres dat u bij registratie heeft doorgegeven en u wordt geacht dit binnen een uur na verzending te hebben ontvangen. Beëindiging zal vanaf dat moment gelden. U bent verantwoordelijk voor het aan ons doorgeven van enigerlei wijzigingen in uw e-mailadres. Wijzigingen en opzeggingen kunt u via het contactformulier doorgeven.

 

Indien uw betaalde toegang tot de website TheHairguru wordt beëindigd of opgezegd, om welke reden dan ook, heeft u geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan TheHairguru. Als de website niet voldoet aan uw verwachtingen, vind restitutie plaats indien een verzoek hiervoor (via contactformulier) binnen 7 dagen na aanvang van uw registratie gedaan is. Eventuele (gratis) geschenken gerelateerd aan het lidmaatschap die naar u verzonden zijn dienen onbeschadigd en in originele staat retour te worden gestuurd naar TheHairguru. Kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening.

 

WIJZIGINGEN IN DE WEBSITE

U accepteert dat TheHairguru het recht heeft om naar eigen inzicht de inhoud of technische specificaties van enigerlei aspect van de Website op elk willekeurig moment kan wijzigen. Voorts accepteert u dat dergelijke veranderingen kunnen resulteren in de mogelijkheid dat u geen toegang kunt krijgen tot de website.

 

VERKLARING VAN AFSTAND

Een verklaring van afstand van TheHairguru met betrekking tot schending van een verplichting op grond van deze voorwaarden, geldt slechts in het individuele geval. Een stilzwijgende verklaring van afstand van TheHairguru kan niet worden aangenomen. Eventueel 'stilzitten' van TheHairguru impliceert niet dat TheHairguru daarmee haar rechten heeft verwerkt enig rechtsmiddel aan te wenden.

 

GELDENDE WET EN JURISDICTIE

De Voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet en partijen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter. Geschillen tussen TheHairguru en u zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter volgens Nederlands recht.